E+H PH数字电缆CYK10-A101

可同任意Memosens传感器一起使用的Memosens数字电缆

CYK10-A101保证Memosens传感器和变送器的完全防水连接它的电感耦合保证了变送器和介质的电隔离不会腐蚀完全安全的信号传输可以防潮和潜在干扰

优势
 

•  完全防水连接防护等级IP 68)
 

•  无腐蚀连接
 

•  由于变送器和介质的电隔离阻断了潜在的干扰
 

应用领域
 

Memosens数字电缆CYK10-A101可用于Memosens系统测量以下参数
 

•  pH/ORP
 

•  溶解氧色谱法
 

•  电导率
 

•  反渗透
 

CYK10-A031 电缆长度3

CYK10-A051 电缆长度5

CYK10-A101 电缆长度10

CYK10-A151 电缆长度15

CYK10-A201 电缆长度20

您可能还需要